Politika privatnosti

U skladu sa članom 13. Uredbe (EU) 2016/679 koji sadrži odredbe o zaštiti fizičkih lica u vezi sa obradom ličnih podataka i slobodnom protoka takvih podataka (u daljem tekstu „GDPR“), ovim putem Vam dostavljamo informacije u vezi sa obradom vaših ličnih podataka koje ste dali i/ili koje su prikupljene putem veb stranice www.mbe.co.rs (veb sajt)


 1. Kontrolor podataka

Lične podatke prikupljene putem veb stranice će obraditi „Mail Bokes Etc SEE d.o.o. (MBE SEE)“, u svom svojstvu  kontrolora podataka (u daljem tekstu „Kontroler“ ili „MBE“).


 1. Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju

Sledeći lični podaci (u daljem tekstu „Lični podaci“) se mogu obrađivati putem veb stranice:

 • IP adrese;
 • podaci o navigaciji na veb stranici;
 • informacije o pretraživaču i uređaju;
 • informacije prikupljene putem kolačića, pikselskih oznaka, ili koje su dali posetioci i bez otkrivanja njihovog identiteta;
 • demografske informacije i druge informacije koje su date bez otkrivanja specifičnog identiteta;
 • Informacije koje su prikupljene na takav način da više ne otkrivaju specifični identitet posetioca.

Preciznije, sledeći lični podaci mogu biti obrađeni ako odlučite da stupite u interakciju sa Veb sajtom:

 • Ime, prezime, adresa e-pošte, broj telefona i naziv firme, ako šaljete poruke određenom MBE centru preko naših upita. Samo imejl adresu ako želite da primate MBE bilten.

 1. Svrhe obrade ličnih podataka

Rukovalac će obraditi lične podatke posetilaca veb sajta u sledeće svrhe:

 1. kako bi im omogućili da iskoriste prednosti koje nudi Veb stranica, i detaljnije:
 • Da im omogući komunikaciju sa određenim MBE centrom koji su odabrali i dobijanje informacija koje traže putem kontakt obrazaca na veb sajtu (u ovom slučaju lični podaci će biti preneti izabranom MBE centru).
 1. kako bi im pružili usluge koje traže i detaljnije:
 • da kreiraju svoj lični nalog;
 • da pronađu MBE centre bliže njihovoj trenutnoj lokaciji;
 • da rezervišu svoje usluge isporuke proizvoda u određenom MBE centru koji su odabrali, da plate direktno u određenom MBE centaru, pokreću potencijalne žalbe i komuniciraju sa zaposlenima u MBE centru o gore navedenom (u ovom slučaju lični podaci će biti preneti na odabrani MBE centar).
 1. da im se šalje, bilo kojim sredstvom komunikacije (faks, e-pošta, tekstualne poruke, servis multimedijalnih poruka, papirna pošta, telefonski pozivi uz pomoć operatera), reklamni materijal i literaturu promotivnog karaktera ili u bilom kom slučaju koji uključuje komercijalnu komunikaciju o uslugama, proizvodima ili popustima koje nudi kontrolor, kao i za sprovođenje studija i istraživanja tržišta i izradu statističkih podataka;
 2. prosleđivanje ličnih podatka MBE SEE i MBE centrima radi slanja, bilo kojim sredstvom komunikacije (faks, e-pošta, tekstualna poruka, usluga multimedijalnih poruka, papirna pošta, telefonski pozivi uz pomoć operatera), reklamnih materijal promotivnog karaktera ili u bilo kom slučaju koji uključuje komercijalno traženje usluga, proizvoda ili popusta koje nudi MBE SEE i relevantni MBE centar, kao i za sprovođenje studija i istraživanja tržišta, i analizu relevantnih statističkih podataka.

Prikupljeni lični podaci se takođe mogu obraditi u kontekstu bilo kog korporativnog događaja (prodaja kompanije ili poslovnih jedinica), dužne pažnje ili u slučaju odbrane od tužbe i povezanih preliminarnih aktivnosti.


 1. Pravni osnov za obradu ličnih podataka

Obrada ličnih podataka u svrhe navedene u odeljku 3, a. se sprovodi u cilju ispunjavanja zahteva korisnika i na osnovu legitimnog interesa Kontrolora, čije poslovanje je neizbežno povezano sa kvalitetom usluga koje nudi njegova veb stranica, sa iskustvom interakcije korisnika i zadovoljstvom njihovog Očekivanja. Svako odbijanje pružanja ličnih podataka u gore navedene svrhe onemogućiće slanje zahteva korinsika kontroloru i/ili izabranom MBE centru.

Obrada ličnih podataka za svrhe navedene u Odeljku 3, b. je neophodna da bi se izvršile predugovorne i ugovorne mere usvojene na zahtev korisnika kada zatraže usluge koje nudi Veb-sajt. Svako odbijanje pružanja ličnih podataka u gore navedene svrhe onemogućiće korišćenje i uživanje u gore navedenim uslugama.

Obrada ličnih podataka u svrhe navedene u odeljku 3, c. i d., nije obavezna i zasniva se na saglasnosti korisnika. Svako odbijanje davanja ličnih podataka u gore navedene svrhe imaće za posledicu onemogućavanje Kontrolora, MBE SEE i/ili izabranog MBE centra da prosleđuje reklamne i promotivne poruke, da sprovedi studije i ankete o tržište, kao i da obrađuje potrebne statističke podatke.

U slučaju obrade bilo kakvih potencijalnih korporativnih događaja (prodaja kompanije ili poslovnih jedinica), događaja dužene pažnje ili u slučaju odbrane pravnog zahteva i srodnih preliminarnih aktivnosti, takva obrada će se vršiti na osnovu legitimnog interesa Rukovaoca da kroz komercijalne aktivnosti zaštiti svoja prava.


 1. Modaliteti obrade ličnih podataka

Obrada će se vršiti uz pomoć automatizovanih instrumenata i na papiru pogodnom za garantovanje bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka, radi prikupljanja, konsultovanja, čuvanja, upravljanja, izdvajanja i prenošenja ličnih podataka.


 1. Primaoci ličnih podataka

Lični podaci će biti otkriveni licima ovlašćenim za obradu u okviru osoblja kontrolora.

Lične podatke Rukovalac može otkriti isključivo u naznačene svrhe i gde je to potrebno, sledećim kategorijama subjekata:

 1. agenti ili saradnici Kontrolora koji se nalaze na teritoriji Srbije ili EU;
 2. MBE centri koji se nalaze u Srbiji i koji mogu da obrađuju lične podatke korisnika za pružanje usluga koje su zahtevane i bilo koje pomoćne aktivnosti (npr. fakturisanje) ili u marketinške svrhe gde je dobijena potrebna saglasnost;

iii. pružaoci usluga za marketinške aktivnosti;

 1. konsultanti za računovodstvena, administrativna, pravna, poreska i finansijska pitanja;
 2. gde je potrebno, nadležni pravosudni organi;
 3. tamo gde je potrebno, javne uprave, nadzorni i kontrolni organi.

Lični podaci neće biti javno objavljeni.

Subjekti koji pripadaju gore navedenim kategorijama mogu delovati, zavisno od slučaja, kao obrađivači podataka (i u ovom slučaju će dobiti odgovarajuća uputstva od kontrolora) ili kao autonomni kontrolori podataka. U poslednjem slučaju, lični podaci će biti saopšteni samo uz izričit pristanak subjekata podataka, osim kada je komunikacija obavezna ili neophodna u skladu sa važećim zakonom ili u svrhe za koje nije pristanak nosioca podataka potreban.

Rukovalac takođe ima pravo da prenese lične podatke korinsika u treće zemlje. Transferi podataka unutar Evropskog ekonomskog prostora podležu posebnom režimu u skladu sa GDPR-om i vrše se samo u odnosu na zemlje koje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti, na osnovu odluke Komisije o adekvatnosti ili kada je to dozvoljeno. Kada su zaštitne mere usvojene (uključujući standardne ugovorne uslove koje je kreirala Evropska komisija), pod uslovom da subjekti podataka imaju izvršna prava i delotvorne sudske lekove.


 1. Kolačići

Kontrolor može da koristi „kolačiće“ u okviru veb-sajta (tj. tekstualne datoteke koje se šalju i čuvaju na hard disku korisnika da bi se zatim ponovo prenele tokom sledeće posete istim veb-sajtom) ili druge slične alatke kako bi se olakšalo korišćenje usluga koje zahteva korisniki, kao i  prikupljanje informacija, navigaciju veb stranice, izbore i preferencije izražene po pitanju proizvoda/usluga. Korisnik može u bilo kom trenutku opozvati dato ovlašćenje i usprotiviti se korišćenju kolačića odabirom odgovarajućih podešavanja na svom Internet pretraživaču. Za više informacija o tome kako da onemogućite kolačiće pročitajte našu Politiku kolačića


 1. Zadržavanje ličnih podataka

Lični podaci će se čuvati, u skladu sa važećim zakonom, na period koji ne prelazi onoliko koliko je neophodno da bi se ostvarile svrhe za koje se obrađuju, osim prava na povlačenje saglasnosti u bilo kom trenutku kada ona predstavlja pravni osnov za obrada.

Kriterijumi za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka uzimaju u obzir dozvoljeni period obrade i važeće zakone o zastarelosti prava i legitimnih interesa lica na koje se podaci odnose, gde su oni važeći pravni osnov za obradu.

Nakon toga, lični podaci će biti izbrisani, objedinjeni ili anonimizovani.


 1. Prava subjekta podataka

U bilo kom trenutku korisnik će imati pravo na:

 1. pribavljanje potvrde od Rukovaoca da li se njegovi lični podaci obrađuju, a kada je to slučaj, za pristup ličnim podacima u skladu sa čl. 15 GDPR;
 2. da obezbedi ispravku netačnih ličnih podataka koji se njega tiču, ili, uzimajući u obzir svrhu obrade, integraciju nepotpunih ličnih podataka;

iii. da pribavi brisanje ličnih podataka, ako postoji jedan od osnova iz čl. 17 GDPR;

 1. dobijanje ograničenje obrade ličnih podataka, ako postoji jedan od slučajeva iz čl. 18 GDPR ;
 2. Prava subjekta podataka

U bilo kom trenutku ckorinsik će imati pravo na:

 1. da pribavi potvrdu od Rukovaoca da li se lični podaci obrađuju, a kada je to slučaj, za pristup ličnim podacima u skladu sa čl. 15 GDPR;
 2. da obezbedi ispravku netačnih ličnih podataka koji ga se tiču, ili, uzimajući u obzir svrhu obrade, integraciju nepotpunih ličnih podataka;

iii. da pribavi brisanje ličnih podataka, ako postoji jedan od osnova iz čl. 17 GDPR;

 1. da dobije ograničenje obrade ličnih podataka, ako postoji jedan od slučajeva iz čl. 18 GDPR;
 2. na prigovor na obradu ličnih podataka na osnovu vašeg određenog položaja, gde je to primenjivo;
 3. na prijem u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu Ličnih podataka koji ga se tiču i koje je dao, kao i da prenese te lične podatke drugom kontroloru, u slučajevima i u granicama iz čl. 20 GDPR-a, gde je primenljivo.

Takođe ima pravo da povuče svoju saglasnost za obradu ličnih podataka (gde je data) u bilo kom trenutku, ne dovodeći u pitanje zakonitost obrade na osnovu prethodno date saglasnosti. Imaće mogućnost da odustane od marketinga putem e-pošte tako što će kliknuti na relevantnu vezu „otkaži pretplatu“.

U skladu sa GDPR-om, kontrolor ne može naplatiti ispunjavanje bilo kog od zahteva navedenih u ovom stavu, osim ako su očigledno neosnovani ili preterani i ponavljaju se. Ako se zatraži više od jedne kopije ličnih podataka ili u slučajevima prevelikih ili neosnovanih zahteva, Rukovalac može: (i) da naplati razumne troškove, s obzirom na administrativne troškove koji su nastali da bi se ispunio zahtev; ili (ii) odbiti da ispuni zahtev. U ovim slučajevima, Kontrolor će obavestiti korisnika o troškovima pre ispunjavanja zahteva.

Rukovalac može zatražiti dodatne informacije pre ispunjavanja zahteva ako treba da proveri identitet osobe koja ih je postavila.

Ne dovodeći u pitanje bilo koji administrativni ili pravni lek, takođe korisnik ima pravo da uloži žalbu nadležnom nadzornom organu (za Srbiju: „POVERENIK ZA INFORMACIJE OD JAVNOG ZNAČAJA I ZAŠTITU LIČNIH PODATAKA“), ako smatra da je obrada njegovih podataka  u suprotnosti sa GDPR. Više informacija dostupno je na sajtu https://vvv.poverenik.rs/sr/

U svakom slučaju, Rukovalac je zainteresovan da zna razloge za pritužbu i traži da se koriste gore navedene metode kontakta pre nego što se obrati nadležnim organima, kako bi se sprečili i rešili eventualni sporovi, prijateljski i brzo, uz najveću ljubaznost, profesionalizam i diskreciju.

Za više informacija o odredbama sadržanim u članovima od 15. do 22. GDPR-a, kliknite na sledeći link:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679&qid=1671832038722


 1. Kontakti za ostvarivanje prava nosioca podataka, kao i za druge relevantne informacije

U vezi sa ostvarivanjem prava u vezi sa svrhama iz Odeljka 3 iznad i/ili za dobijanje bilo koje vrste informacija koje mogu zatrebati u vezi sa Kontrolorom u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti, Korinsik može poslati pismenu komunikaciju na adresu Kraljice Natalije 21, 11000 Beograd, ili na mejl beograd@mbe.co.rs


 1. Promene ovog obaveštenja o privatnosti

Ovo obaveštenje o privatnosti će važiti od dole navedenog datuma. Preporučljivo je da redovno nadgledate ovo obaveštenje o privatnosti posećujući veb stranice kako biste bili u toku sa svim budućim promenama.

Informativno obaveštenje o privatnosti

(STUDIJE, ISTRAŽIVANJA I TRŽIŠNA STATISTIKA OSTVARENA PUTEM CALL CENTARA  O USLUGAMA MBE FRANŠIZING MREŽE)

U skladu sa članovima 13. i 14. Uredbe (EU) 679/2016, koji sadrže odredbe o zaštiti fizičkih lica u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog protoka takvih podataka (u daljem tekstu „GDPR“), ovim putem obezbeđujemo informativno obaveštenje u vezi sa obradom ličnih podataka subjekata koji deluju u okviru organizacije kompanije (u daljem tekstu „Kupac“) koja je koristila jednu (ili više) usluga koje nudi MBE franšizna mreža i koji se kontaktiraju putem telefona u cilju sprovođenje studija, istraživanja i tržišne statistike o uslugama koje nudi MBE franšizna mreža preko servisnih centara u vlasništvu pojedinačnih trećih preduzetnika koji posluju pod brendom MAIL BOKSES ETC. (u daljem tekstu „ MBE Franšizi“) pod ugovorom o franšizi i koji uglavnom nude usluge otpreme, komunikacije, grafike i štampanja (u daljem tekstu „MBE centri“).

Ovo informativno obaveštenje dopunjava kratko informativno obaveštenje koje operater call centara daje Korisniku na početku poziva.


 1. Kontrolor podataka

Lične podatke prikupljene putem veb stranice će obraditi „Mail Bokes Etc SEE d.o.o. (MBE SEE)“, u svojstvu kontrolora podataka (u daljem tekstu „Kontroler“ ili „MBE“).


 1. Kategorije ličnih podataka koji se obrađuju

Mogu se obrađivati sledeći lični podaci koje je dostavio Kupac i/ili na drugi način prikupio Rukovalac:

 • identifikacioni podaci Kupca (naziv firme, PDV broj, adresa, grad, kao i ime, prezime i e-mail kontakt osobe Kupca);
 • broj telefona Naručioca, podložan daljoj proveri registracije u Javnom registru prigovora;
 • sve druge lične podatke saopštene operateru tokom telefonskog razgovora;
 • podatke koji se odnose na usluge MBE franšizne mreže koje Korisnik koristi i koje su saopštene operateru tokom razgovora.
 1. Svrhe, pravni osnov obrade i posledice nedavanja ličnih podataka

Lični podaci Kupca mogu se obrađivati za dole navedene aktivnosti.


3.1. Kontaktiranje Kupca telefonom i vođenje intervjua


Lični podaci Korisnika će biti obrađeni u svrhu kontaktiranja Kupca na gore navedeni broj telefona i obavljanja intervjua kako bi se omogućilo MBE SEE da izvrši relevantnu studiju, istraživanje ili tržišnu statistiku o uslugama koje nudi franšizna mreža MBE.

U zavisnosti od slučaja, lični podaci Kupca se takođe mogu obraditi da bi se zakazao naknadni sastanak sa telefonskim operaterom radi odlaganja intervjua ili zakazivanje daljih intervjua.

Obrada podataka u ovu svrhu se vrši na osnovu saglasnosti koju je Kupac već dao za obradu ličnih podataka u opšte marketinške svrhe (tj. slanje Kupcu, bilo kojim sredstvom komunikacije (faks, e-pošta, sms, mms, papirna pošta, telefonski razgovori sa operaterom ili drugim kanalima), reklamni i informativni materijal promotivnog karaktera ili, u svakom slučaju, komercijalne komunikacije u vezi sa uslugama, proizvodima ili popustima MBE, kao i za pripremu studija , istraživanja i tržišne statistike (u daljem tekstu „Komercijalne komunikacije“).


3.2. Ostale aktivnosti obrade


U slučaju obrade bilo kakvih potencijalnih korporativnih događaja (prodaja kompanije ili poslovnih jedinica), događaja dužne pažnje ili u slučaju odbrane pravnog zahteva i srodnih preliminarnih aktivnosti, takva obrada će se vršiti na osnovu legitimnog interesa Rukovaoca kroz komercijalne aktivnosti radi zaštite svojih prava.


 1. Modaliteti obrade ličnih podataka

Obrada će se vršiti uz pomoć automatizovanih instrumenata i na papiru pogodnom za garantovanje bezbednosti i poverljivosti ličnih podataka, radi prikupljanja, konsultovanja, čuvanja, upravljanja, izdvajanja i prenošenja ličnih podataka.


 1. Primaoci ličnih podataka

Lični podaci – koji neće biti javno objavljeni – mogu se saopštiti:

(i) zaposlenima, agentima ili saradnicima Kontrolora koji se nalaze na teritoriji Srbije i Evropske unije;

(ii) entitetima grupe kontrolora (uključujući MBE SEE);

(iii) kompanijama koje pružaju usluge pozivnog centra ili istraživanja tržišta;

(iv) MBE centrima;

(v) pružaocima usluga za marketinške aktivnosti koji se nalaze na teritoriji Srbije;

(vi) licima, kompanijama ili profesionalnim kancelarijama koje se nalaze na teritoriji Srbije koje se bave poslovima pomoći i konsultacija u računovodstvenim, administrativnim, pravnim, poreskim i finansijskim pitanjima;

(vii) subjektima, telima ili organima kojima je saopštavanje ličnih podataka obavezno na osnovu odredbi zakona ili naredbi organa vlasti.

Subjekti koji pripadaju gore navedenim kategorijama mogu delovati, zavisno od slučaja, kao obrađivači podataka (i u ovom slučaju će dobiti odgovarajuća uputstva od kontrolora) ili kao autonomni kontrolori podataka. U potonjem slučaju, lični podaci će biti saopšteni samo uz izričit pristanak subjekata podataka, osim kada je komunikacija obavezna ili neophodna u skladu sa važećim zakonom ili u svrhe za koje nije pristanak nosioca podataka potreban.


 1. Prenos ličnih podataka van Srbije

Lični podaci korisnika se neće prenositi van Srbije. U svakom slučaju, kontrolor zadržava pravo da prenese lične podatke u treće zemlje. Prenosi podataka van Srbije podleže posebnom režimu u skladu sa GDPR-om i vrše se samo u odnosu na zemlje koje obezbeđuju adekvatan nivo zaštite podataka o ličnosti, na osnovu odluke EU Komisije o adekvatnosti ili gde su obezbeđene adekvatne mere zaštite (uključujući standardne ugovorne uslove koje je obezbedila Evropska komisija), pod uslovom da subjekti podataka imaju izvršna prava i delotvorne sudske lekove.


 1. Zadržavanje ličnih podataka

Lični podaci će se čuvati, u skladu sa važećim zakonom, na period koji ne prelazi onoliko koliko je neophodno da bi se ostvarile svrhe za koje se obrađuju, osim prava Klijenta da povuče svoju saglasnost u bilo kom trenutku kada to predstavlja zakonski osnova za obradu.

Kriterijumi za određivanje perioda čuvanja ličnih podataka uzimaju u obzir dozvoljeni period obrade i važeće zakone o zastarelosti prava i legitimnih interesa nosioca podataka gde su oni važeći pravni osnov za obradu.

Nakon toga, lični podaci će biti izbrisani, agregirani ili anonimizirani.


 1. Ostvarivanje prava od strane subjekta podataka

U svakom trenutku, Kupac (samo u slučaju fizičkog a ne pravnog lica) ima pravo na:

(i) da pribavi potvrdu od Rukovaoca da li se lični podaci obrađuju, i kada je to slučaj, za pristup ličnim informacijama u skladu sa čl. 15 GDPR;

(ii) da obezbedi ispravku netačnih ličnih podataka ili, uzimajući u obzir svrhu obrade, integraciju nepotpunih ličnih podataka;

(iii) da obezbedi brisanje ličnih podataka, ako postoji jedan od osnova iz čl. 17 GDPR;

(iv) da dobije ograničenje obrade ličnih podataka, ako postoji i jedan od slučajeva iz čl. 18 GDPR;

(v) da prigovori na obradu ličnih podataka iz razloga koji se odnose na određeni položaj Kupca, gde je to primenjivo;

(vi) na prijem ličnih podataka u strukturiranom, uobičajeno korišćenom i mašinski čitljivom formatu koji su dati, kao i da prenese te lične podatke drugom kontroloru, u slučajevima i u granicama iz čl. 20 GDPR-a, gde je primenljivo.

U skladu sa GDPR-om, kontrolor ne može naplatiti ispunjenje bilo kog od zahteva navedenih u ovom stavu, osim ako su očigledno neosnovani ili preterani i ponavljaju se. Ukoliko Kupac zatraži više od jedne kopije svojih ličnih podataka ili u slučajevima prevelikih ili neosnovanih zahteva, Rukovalac može: (i) da naplati razumne troškove, s obzirom na administrativne troškove koji su nastali radi ispunjenja zahteva; ili (ii) odbiti da ispuni zahtev. U ovim slučajevima, Kontrolor će obavestiti Korisnika o troškovima pre ispunjavanja zahteva.

Rukovalac može zatražiti dodatne informacije pre ispunjavanja zahteva ako treba da proveri identitet osobe koja ih je postavila.

Bez prejudiciranja bilo kog administrativnog ili pravnog leka, Kupac takođe ima pravo da uloži žalbu relevantnom nadzornom organu (za kontakte nadzornog organa u vašoj nadležnosti, posetite ovu veb stranicu https://ec.europa.eu/ justice/article-29/structure/data-protection-authorities/indek_en.htm), ako Klijent veruje da je obrada podataka u suprotnosti sa GDPR.

U svakom slučaju, Rukovalac je zainteresovan da zna razloge za pritužbu i poziva Klijenta da koristi gore navedene metode kontakta pre nego što se obrati nadležnima, kako bi sprečio i rešio eventualne sporove, prijateljski i brzo, uz najveću ljubaznost, profesionalizam i diskrecija.

Za više informacija o odredbama sadržanim u članovima od 15. do 22. GDPR-a, kliknite na sledeći link:

https://eur-lek.europa.eu/legal-content/EN/TKST/?uri=CELEKS%3A32016R0679&kid=1671832038722


 1. Kontakti za ostvarivanje prava nosioca podataka, kao i za druge relevantne informacije:

Korinsik može poslati pismenu komunikaciju na adresu Kraljice Natalije 21, 11000 Beograd, ili na mejl beograd@mbe.co.rs